دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1483، اردیبهشت 1382 
صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین


شناسائی نژادهای فیزیولوژیک قارچ Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی مقاومت ارقامی از گندم به بیماری سفیدک سطحی

محمد سالاری؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سیدجواد زاد5؛ مجتبی محمدی


مطالعه روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ارقام و لاینهای گندم (Triticum aestivum) با نشانگرهای RAPD

بابک عبداللهی مندولکانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادها؛ منصور امیدی


اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدمعز اردلان


تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

هرمز منصوری؛ علی نیکخواه؛ محمد رضائیان؛ محمد مرادی؛ سیداحمد میرهادی