اثر چهار دور آبیاری بر عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثر چهار دور آبیاری بر روی عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان انجام گرفت. آزمایش با بهره گیری از طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه بخش دانه های روغنی مؤسسة اصلاح نهال و بذر کرج در سال ???? انجام گردید . ارقام به کار رفته در آزمایش شامل رقم رکورد‘ گلشید و Hysun33 بودند و 4 دور آبیاری اعمال شده عبارت بودند از : دور آبیاری اول هر ? روز یکبار (شاهد)، دور آبیاری دوم هر ?? روز یکبار، دور آبیاری سوم هر ?? روز ی کبار، دور آبیاری چهارم هر ?? روز یکبار . نتایج نشان دادند با افزایش دور آبیاری صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در هکتار، درصد روغن، شاخص برداشت، قطر طبق و وزن هزار دانه کاهش یافتند و درصد پوکی دانه ها افزایش یافت . ولی این صفات برای رقم Hysun33 کمتر از دو رقم دیگر تحت تآثیر دور آبیاری قرار گرفتند. عملکرد دانه رقم Hysun33 در دور آبیار دوم برابر آبیاری دوم برابر عملکرد دانه رقم گلشید در دور آّبیاری اول و بیشتر از عملکرد دانه برای رقم رکورد در دور آبیاری اول بود. با توجه به عملکرد مطلوب Hysun33 در دور آبیاری دوم (هر 11 روز یکبار) کاشت این رقم همراه با عملکرد مطلوب‘ باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود و قابل توصیه به کشاورزان است.

کلیدواژه‌ها