مقایسه تأثیر حشره کشی عصاره گیاهان گندواش (Artemisia annual L.) و آقطی ( Sambucus ebulus L.) روی شپشه آرد (Tribolium confusum Duv.)

نویسندگان

چکیده

عصاره گندواش و آقطی از گیاهان هرز استان گیلان تأثیر حشره کشی دارند و اثر این عصاره روی حشرات کامل سوسک انباری شپشه آرد در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد . بدین منظور گیاهان مذکور جمع آوری و در دمای اتاق در سایه خشک شدند و سپس به وسیله تقطیر با آب استخراج عصاره ها انجا گرفت . جداسازی لایه عصاره ها به وسیله دی اتیل اتر و به کمک قیف دکانتور در سه مرحله انجام شد . عصاره ها در استون رقیق شده و در غلظت های 5/0‘ 0 ‘ 5/2 ‘ و 10 درصد به کار گرفته شدند و برای هر غضلت 4 تکرار در نظر گرفته شد . هر تکرار شامل 10 حشره کامل با سن 2 هفته بود . علاوه بر تیمارهای فوق از استون خالص به عنوان تیمار استفاده گردید. آزمایش به صورت مجزا برای هر دو جنس نر و ماده انجام گرفت . مرگ و میر حشره پس از 24 ساعت شمارش و در جداول مخصوص ثبت و درصد تأثیر با استفاده از فرمول ابوت اصلاح گردید . نتایج نشان دادند تمامی غلظت های مورد استفاده هر دو گیاه تأثیرگذار است . عصاره گندواش در مجموع با میانگین کل و خطای معیار49/1±38/32 نسبت به عصاره آقطی با میانگین کل و خطای معیار 49/1±23/30 تأثیر بیشتری را نشان داد ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین عصاره ها وجود نداشت . (05/0 > P ). مقدار LC50 برای گندواش و آقطی به ترتیب 24/3% و 86/3% عصاره تعیین گردید. همچنین درصد مرگ و میر برای جنس نر در عصاره هر دو گیاه بیشتر از جنس ماده بود، اما از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین درصد تلفات هر یک از عصاره ها بین دو جنس وجود نداشت(05/0 > P ).

کلیدواژه‌ها