تحلیل اقتصادی تولید و جیره غذایی جوجه های گوشتی: مطالعه موردی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

اهداف اصلی مطالعه جاری عبارت از تخمین تابع تولید واحدهای پرورش جوجه های گوشتی شهرستانهای مختلف استان فارس، تعیین سطح بهینه کاربرد نهاده ها، تخمین کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه و همچنین تعیین جیره های بهینه و نسبتا بهینه واحدهای نمونه تولید جوجه های گوشتی بود . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و با تکمیل پرسشنامه در پائیز و ز مستان 1377 ا ز 192 نفر از مرغداران شهرستانهای شیراز، جهرم، و مرودشت جمع آوری گردید. از تابع متعالی و روش مرزی تصادفی برای برآورد توابع تولید و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه استفاده شد. اضافه بر آن، با استفاده از روش الگوسازی ایجاد گزینه ها جیره غذایی مناسب واحدهای نمونه تولید جوجه های گوشتی مناطق مورد مطالعه تعیین و مورد بررسی قرار گرفت . تعیین جیره غذایی و مطالعه کارایی فنی واحدهای پرورش جوجه های گوشتی شهرستانهای مرودشت و جهرم نمایانگر امکان کاهش هزینه جیره غذایی و همچنین افزایش کارایی فنی آنها بود.

کلیدواژه‌ها