تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی

نویسندگان

چکیده

سه رقم هیبرید دو منظوره ذرت در تابستان سال 1380 در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه واقع در منطقه نازلو در 9 تراکم گیاهی مختلف شامل 60،70،75،83،87،90،104،105،125 هزار بوته در هکتار مورد مطالعه قرار گرفتند . طرح مورد استفاده فاکتوریل اسپلیت بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار بود . برای هر هیبرید در هر تراکم وزن تر اعضا مختلف گیاه یعنی :ساقه و غلاف ،برگ ،گل تاجی ، بلال و وزن خشک دانه و چوب بلال تعیین شد ونیز شاخص برداشت، نسبت برگ به ساقه نسبت دانه به چوب بلال و درصد بلال نسبت به سایر اجزا محاسبه گردید .تجزیه واریانس داده های حاصل تفاوت آماری معنی داری را بین هیبریدها در کلیه صفات مورد بررسی جز وزن بلال و وزن چوب بلال نشان داد . مقایسه میانگین به روش دانکن ، برای کلیه صفات، تفاوت معنی داری را بین هیبریدها نشان داد . تجزیه و تحلیل داده های حاصله تحت شرایط این آزمایش نشان داد که رقم سینگل کراس 647 در تراکم گیاهی 83 هزار بوته در هکتار بهترین کیفیت علوفه را تولید کرد، در حالیکه رقم سینگل کراس 704 و رقم سینگل کراس 301 به ترتیب در تراکم گیاهی 87-70 و 104 هزار بوته در هکتار دارای بهترین کیفیت علوفه بودند . همبستگی ساده صفات مورد بررسی نیز ارزیابی گردید . بین عملکرد دانه و عملکرد و عملکرد بیولوژیک همبستگی معنی دار و قوی ( 619 /0) به دست آمد. در ضمن قوی ترین همبستگی بین عملکرد دانه و نسبت دانه به چوب بلال (795/0) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها