اثرهای ایزوپروپیل 2‘ 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر اندازه و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش جهت تعیین اثر ایزوپروپیل استر 2‘ 4 – دی و نفتالین استیک اسید (NAA) بر اندازه میوه جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی جهرم‘ در شهرستان جهرم انجام گردید. جهت تعیین اثر 2‘4 – دی بر روی اندازه میوه‘ درختان 7 ساله نارنگی محلی جهرم توسط 2‘ 4 – دی در غلظت های 0‘ 4‘ 8 و 12 میلی گرم در لیتر محلول پاشی شدند. بیشترین میزان محصول و بزرگترین اندازه میوه از محلول پاشی با 2‘ 4 – دی در غلظت 12 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در کیفیت میوه بجز ویتامین "ث" تأثیر معنی داری ایجاد نشد. ریزش قبل از برداشت یکی از جدی نارنگی محلی جهرم می باشد. بدین منظور درختان 8 ساله یکنواخت نارنگی محلی جهرم با 2‘ 4 – دی در غلظت های 0‘ 8‘ 16 و 24 و NAA در غلظت های 15 و 30 میلی گرم در لیتر در تاریخهای اول و پانزدهم دیماه 1374 محلول پاشی شدند. محلول پاشی NAA در غلظت 30 میلی گرم در لیتر در تاریخ پانزدهم دیماه در مقام مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش ریزش میوه به میزان 56 درصد گردید.

کلیدواژه‌ها