بررسی مقدماتی علل ریزش گلهای ماده ی گردو (Juglans regia L.) در ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه این تحقیق در سالهای 1375 و 1376 در کلکسیون گردوی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کمال آباد کرج و آزمایشگاههای گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. بمنظور بررسی و ثبت میزان ریزش گلهای ماده از زمان ظهور گلها تا یک ماه پس از گلدهی تعداد گلها و میوه های جوان شمارش وخصوصیات آنها یادداشت برداری شد . طی سال دوم در کلکسیونهای گردوی مشهد، شاهرود و ارومیه نیز در ارتباط با ریزش گلهای ماده مشاهداتی صورت گرفت . بررسی ها نشان داد ریزش گلهای ماده گردو در باغهای تحت بررسی به میزان بسیار بالائی وجود داشت . میانگین میزان ریزش گلهای ماده در مناطق، سالها و ژنوتیپهای مختلف دارای تفاوتهای معنی داری بود. دامنه ریزش بین صفر تا 98/0 در بین ژنوتیپهای مختلف متفاوت بود . بین میزان ریزش گلهای ماده، شاخص گلدهی، ترا کم شاتونها و تراکم نقاط رشد همبستگی های ضعیفی بدست آمد. بین میزان عناصر غذائی در برگ درختان با ریزش شدید و ریزش کم تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها