اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

نویسندگان

چکیده

کمبود روی یک معضل تغدیه ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه در غلات در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش زیادی دارد. برای مطالعه اثرات سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم آزمایشی مزرعه ای در یک خاک آهکی دارای کمبود روی
(Fine Loamy, Mixed Thermic ,Xeric Haplocalcids) در منطقه کرج اجرا شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بذور با روی کم و زیاد کشت و با سطوح صفر‘ 5/2 ‘ 5 و 10 کیلوگرم روی در هکتار کود دهی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف روی و غلظت روی بذر بطور معنی داری (01/0 < P) عملکرد‘ درصد پروتئین دانه ‘ جذب کل روی و غلظت روی در دانه ‘ آرد و سبوس را افزایش اما غلظت فسفر ‘ آهن ‘ منگنز ‘ مس و نسبت فسفر به روی دانه را کاهش داد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بخش عمده عناصر معدنی در سبوس متمرکز شده است. برای افزایش عملکرد و بالا بردن غلظت روی دردانه و جلوگیری از سوء تغذیه در جامعه ‘ مصرف کود روی‘ کاشت بذور با غلظت روی زیاد و مصرف کود فسفری صرفا بر اساس آزمون خاک توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها