مطالعه و ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری بلاست در ارقام مختلف برنج

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه درجه مقاومت نسبی ارقام برنج به Pyricularia grisea Sacc. ‘ عامل
بیماری بلاست برنج، اجزای آن و تعیین منحنی پیشرفت بیماری 2، تعدادی ارقام ایرانی، محلی و اصلاح شده ، بهمراه تعدادی ارقام خارجی در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه با استفاده از نژادهای بلاست 3برنج در محل موسسه بین المللی تحقیقات برنج (ایری) 4 ، فیلیپین، و در قالب طرح پایه بلوکهای تصادفی با سه تکرار و برای صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، اندازه لکه، درصد سطح آلودة برگ 5، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ارقام انتخابی برای کلیه صفات مورد مطالعه می باشد . ارقام نعمت، ندا و کو 639 دارای تیپ آلودگی حساس، قابلیت اسپورزایی بالا ودوره کمون کوتاه بوده اند . ارقام آی آر 64 و وندانا 7 دارای تیپ آلودگی نیمه حساس تا حساس و قابلیت اسپورزایی 8 متوسط تا پایین بوده اند، ارقام محلی ایرانی عنبربو‘ طارم محلی‘ دمسیاه بهمراه سان هوان ژان – 2 از چین دارای تیپ آلودگی مقاوم و قابلیت اسپورزایی پایین بوده اند. پیشرفت بیماری و سطح زیر منحنی توسعه بیماری در ارقام نعمت و ندا سریع و بالا بوده و بطور معنی داری متفاوت از آی آر64 با حد متوسطی از پیشرفت بیماری و سطح زیر منحنی توسعه بیماری‘ و ارقام عنبربو‘ طارم محلی‘ دمسیاه بهمراه سان هوان ژان – 2 با مقادیر پایین خصوصیات مذکور بوده است. بر اساس نتایج ‘ ارقام مورد بررسی در سه دسته با مقاومت بالا‘ مقاومت نسبی و حساس دسته بندی گردیده اند‘ که برای حصول مقاومت پایدار‘ ارقامی با مقاومت نسبی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها