تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

نویسندگان

چکیده

برای تعیین میزان تجزیه پذیری علف خشک یونجه ‘ علف نی و کاه گندم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و فن تولید گاز‘ در شکمبه 3 رأس گاو نر بالغ اخته شده سیستانی و 3 رأس گاو نر هولشتاین فیستول آماده گردید. درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام و همچنین مقدار گاز تولیدی (میلی لیتر در 200 میلیگرم ماده خشک) حاصل از تخمیر علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به فواصل زمانی 4‘ 8‘ 12‘ 24‘ 48‘ 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون تعیین گردید. بین مشخصات تجزیه پذیری و پارامترهای تولید گاز در دو نژاد تفاوتی مشاهده نگردید. پس از 24 ساعت انکوباسیون بیشترین میزان تجزیه پذیری ماده خشک در علف یونجه (23/46%) مشاهده شد که بطور معنی داری از تجزیه پذیری ماده خشک علف نی (67/37%) و کاه گندم (24/36%) بیشتر بود (05/0< P) . همچنین در این مدت تجزیه پذیری پروتئین خام علف یونجه (63/79%) بطور معنی داری از علف نی (42/58%) و کاه گندم (95/41%) بیشتر بود (05/0< P). مقدار گاز تولیدی پس از 24 ساعت انکوباسیون علف یونجه‘ علف نی و کاه گندم به ترتیب 63/41 ‘ 17/29 و 02/26 میلی لیتر به ازاء 200 میلیگرم ماده خشک بود. نتایج این پژوهش نشان داد که معادله p = a + b(l – e – ct) که برای تعیین تجزیه پذیری مواد خوراکی در کیسه های نایلونی بکار می رود همخوانی و شایستگی خوبی با میزان گاز تولیدی در ارزشیابی مواد خوراکی دارد. ضرایب همبستگی بالای بین درصد تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام خوراکها با حجم گاز تولیدی حاصل از تخمیر آنها نشان دهنده آن است که از فن تولید گاز می توان با دقت بالایی برای تعیین تجزیه پذیری مواد خوراکی بجای روش استفاده از کیسه های نایلونی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها