سازگاری گاوهای شیری هلشتاین د رشرایط آب و هوایی ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای 1362 تا 1377
براساس روش دومارتن پیشرفته به شش منطقه اقل یمی خشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب،
مرطوب و خیلی مرطوب تقسیم شدند و سپس با استفاده از اطلاعات گاوهای نر مشترک و مدل های تک صفتی وچند صفتی اجزاء واریانس و کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مقدار شیر، مقدار چربی، درصد چربی،فاصله گوساله زا یی و تعداد روزهای باز برای آن مناطق برآورد گردید . وراثت پذیری مقدار شیر و چربی در اقالیمخشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب به ترتیب 07/±29/0 و 6/0± 29/‘ 09/0±23/0 ‘08/0±27/0 و 06/0 ±22/ ‘ 04/0 ± 18/0 ‘ 0/0 ± 25/0 و 06/0 ± 12/0 و 00/0± 26/0 و 09/0 ± 24/0 برآورد گردید. 0±0 ،0/29±0/060 برآورد گردید . وراثت پذیری درصد چربی در مناطق ذکر شده به ترتیب 08/0 ± 18/0 ‘ 07/0 ± 16/0 ‘ 08/0 ± 12/0 ‘ 04/0 ± 24/0 ‘ 06/0 ±16/0‘ 09/0±12/0 و وراثت پذیری صفات فاصله گوساله زایی و روزهای باز دراین مناطق به ترتیب 005/0±097/0 و 005/0±09/0 ‘ 002/0 ±02/0 و 002/0±02/0 ‘002/0±025/0 ‘004/0±01/0و004/0±01/0‘006/0±02/0و006/0±02/0‘009/0±03/0و 009/0±03/0 بر آورد گردید. روند ژنتیکی مقدار شیر در شش منطقه به ترتیب 63/88‘48/26 ‘ 82/2‘97/14‘21/41و 85/16- کیلوگرم بود. همبستگی ژنتیکی صفات مقدارشیر ‘ مقدار چربی و درصد چربی در بین مناطق مختلف در دامنه های 95/0-7/0‘96/0-73/0‘98/0-8/0 و برای صفات تولید مثل نزدیک به صفر برآورد گردید. اختلاف در پارامترهای ژنتیکی وهمبستگی ژنتیکی صفات در مناطق مختلف وهمچنین متفاوت بودن رتبه بندی گاوهای نر براساس ارزش های اصلاحی در مناطق مختلف بیانگر تفاوت عملکرد ژنوتیپ در این مناطق است که می تواند ناشی از اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط باشد.

کلیدواژه‌ها