دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 1490، فروردین 1385 
سازگاری گاوهای شیری هلشتاین د رشرایط آب و هوایی ایران

سیدرضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ داودعلی ساقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ حسن مهربانی یگانه


بهینه سازی آبیاری موجی با روش جستجوی ممنوع

سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ محمدجواد منعم؛ امیرحسین ناظمی


اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

محمود قاسم نژاد؛ مصباح بابالار؛ یونس مستوفی؛ سیروس آقاجانزاده؛ محمد علی عسگری


ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

محمد حسین سعیدی راد؛ اسداله اکرم؛ عباس مهدی نیا