اثرات استفاده از سطوح مختلف فسفرقابل دسترس با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسنده

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات مقادیر مختلف فسفرغیرفیتاتی با و بدون استفاده از طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل3× آنزیم فیتاز ،با استفاده از
2 ×روی پانصد و هفتاد و شش قطعه جوجه گوشتی سویه راس که 2به صورت مخلوط با همدیگرنگهداری می شدند انجام گرفت .در طول مدت آزمایش از جیره های دارای مقادیر مختلف فسفرغیرفیتاتی (45/0‘38/0و31/0درصد در مرحله آغازین و 43/0 ‘ 36/0 و 29/0 درصد در مراحل رشد و پایانی ) با و بدون استفاده از پانصد واحد آنزیم فیتاز درهر کیلوگرم جیره استفاده گردید. و در سنین 20‘ 40 و 51 روزگی اوزان زنده وخوراک مصرفی اندازه گیری و بر اساس آنها مقادیر افزایش وزن روزانه و ضرائب تبدیل خوراک محاسبه گردید.نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش سطح فسفر غیرفیتاتی جیره در دوره آغازین فاقد تاثیر معنی دار (05/0

کلیدواژه‌ها