ارزیابی استرین هایStreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

نویسندگان

چکیده

اثر کنترل کنندگی سیزده استرین Streptomyces شامل 8 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز در ورامین و 5 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه فلفل در استرالیا روی
Fusarium oxysporum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همه استرین های Streptomyces در روش های کشت متقابل و سلوفان، رشد عامل بیماری را به میزان 33/13 تا 16/99 درصد کاهش دادند. دادند . در هنگامی که بذر با مخلوط استرین ها آغشته ش د درصد گیاهان سالم در تیمار Streptomyces62/47% وشاهد سالم 100% به طور معنی داری از شاهد آلوده 0% بیشتر بود (01/0>P) .هنگامی که خاک گلدان ها با مخلوط استرین های Streptomyces تیمار شده بودند درصد گیاهان سالم در تیمار Streptomyces تنها 100% ‘ عامل بیماری به اضافه Streptomyces 28/39 و شاهد سالم 100% به طور معنی داری از شاهد آلوده 0% بیشتر بود (01/0 >P) جمعیت عامل بیماری و همچنین Streptomyces در طول آزمایش های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها