اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف ازت بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل رقم اسکار در منطقه کرج

نویسندگان

چکیده

مقادیر 10‘20 و 30 گرم در مترمربع ازت بصورت اوره و سه زمان کاشت 24 اردیبهشت، 3 خرداد و 14
خرداد برای تولید گلایل رقم اسکار و بررسی اثرات آنها روی برخی صفات کیفی گل در نظر گرفته شدند .
گلهای برداشت شده مربوط به زمان کاشت 24 اردیبهشت دارای بیشترین میانگین وزن تازه گل و درصد گلچه
باز نشده بودند . بلندترین سنبله ها و بیشترین تعداد گلچه در هر سنبله متعلق به تاریخ کاشت 3 خرداد بودند .
بیشترین درصد مواد جامد محلول، درصد گلچه نیمه باز، طول عمر گلدانی و گلچه از زمان کاشت 14 خرداد
حاصل گردید ولی روی قطر گلچه و درصد گلچه باز شده تاثیر معنی داری نداشت . بین مقادیر مختلف ازت،
مقدار 20 گرم در متر مربع باعث افزایش وزن تازه گلها، درصد مواد جامد و طول عمر گلدانی و گلچه گردید
ولی بر سایر صفات کیفی مطالعه شده اثر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها