مطالعه جدول زندگی و درصد زند همانی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch روی ارقام مختلف لوبیا

نویسندگان

چکیده

پارامترهای جدول زندگی و درصد زنده مانی مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus
urticae Koch روی چهار رقم لوبیا شامل تلاش (لوبیا چیتی )، صدف (لوبیا سفید )، گلی (لوبیا قرمز ) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی ) تعیین شد . برای انجام آزمایش، 8 گروه از تخم های یکروزه کنه تارتن دو نقطه ای در داخل قفس تاشیرو و روی برگ هریک از ارقام لوبیا، در داخل اتاقک رشد تحت شرایط دمایی 1± 25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشناییو 8 ساعت تاریکی قرارداده شدند وپارامترهای جدول زندگی و درصد زنده مانی هر یک از مراحل رشدی کنه های موجود در هر رقم لوبیا تا مرگآخرین کنه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که مرگ آخرین فرد از کن ه های تارتن دونقطه ای روی ارقام تلاش، صدف ، گلی و پرستو به ترتیب در سنین24‘23‘23و روزاز طول دوره زندگی اتفاق افتاد . میانگین امید به زندگی کنه در اولین روز ظهور کنه های بالغ روی چهار رقم فوق به ترتیب 51/15‘77/12‘11/13و 37/11 روز تعیین گردید. که بالا بودن این پارامتر روی رقم تلاش را نشان م ی دهد. درصد تفریخ تخم های کنه تارتن روی چهار رقم مربوطه به ترتیب 35/83‘40/62 ‘ 35/81 و 95/56 و درصد زنده مانی جمعیت اولیه در تبدیل به کنه های بالغ به ترتیب 40/40‘ 13/25 ‘ 13/23و 73/21 تعیین شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که رقم تلاش در مقایسه با سه رقم دیگر مناس بترین میزبان برای کنه تارتن دونقط های می باشد

کلیدواژه‌ها