برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی کل وزن شیرگیری بره های هر میش تحت آمیزش در نژاد ُلری بختیاری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، از وزن شیرگیری 4179 رأس بره حاصل از آمیزش 1005 رأس میش نژاد لری بختیاری با225
قوچ این نژاد، که در طی 14 سال ( 1368 تا 1381 ) توسط ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شده بود ، برای برآورد مولفه های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت کل وزن شیرگیری بره های هر میش تحت آمیزش در زایش اول تا پنجم استفاده شد . برآوردها با استفاده از روش حداکثر درستنم ایی محدود شده و بر اساس مدل های حیوانی یک متغیره، رکوردهای تکرار شده و چند متغیره انجام شد . میانگین کل وزن شیرگیری بره های هر میش در زایش های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب،70/5±95/28‘99/6±86/30‘41/8±89/31‘78/8±29/32و 01/8±36/ 32 کیلوگرم بود. در تجزیه و تحلیل های یک متغیره دو مدل حیوانی برای بررسی اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثر قوچ مولداستفاده شد . بر اساس این روش، وراثت پذیری کل وزن شیرگیری بره های هر میش از090/0(برای زایش سوم) تا 182/0(برای زایش چهارم) متغییر بود. این برآوردها برای نسبت واریانس قوچ مولد به واریانس فنوتیپی بسیار ناچیز ونزدیک به صفر بود. برآورد وراثت پذیری وتکرارپذیری حاصل از تجزیه وتحلیل رکوردهای تکرار شده برای این صفت به ترتیب 104/0 و 332/0 بود.همبستگی های ژنتیکی افزایشی بین صفات کل وزن شیر گیری بره های هر میش در زایش های مختلف مثبت بوده‘ دامنه ای از 359 /0 (بین زایش اول و پنجم ) تا 844/0 0 (بین زایش چهارم و پنجم ) داشت. این برآوردها برای همبستگی های فنوتیپی از300/0(بین زایش دوم و پنجم) تا 667/0 (بین زایش چهارم و پنجم ) متغییر بود.

کلیدواژه‌ها