بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

نویسندگان

چکیده

گل شب بو از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب می شود که در سال های اخیر به علت رنگ های متنوع، فرم
زیبا، عطر و تنوع مصرف آن موجب افزایش تقاضا در بازار گل گردیده است . مشکلات پس از برداشت آن
موجب شده که از کیفیت و دوام عمر کم برخوردار باشد . به همین منظور، گل های بریده شب بو تحت تأثیر سه تیمار شامل : 1: آب (شاهد) ‘ 2: 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر + ساکارز 2 درصد و 3: 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر در سه دما مختلف انبار سرد (4‘ 8 و و 12 درجه سانتیگراد) قرا رگرفتند. درهر تکرار دوشاخه گل استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت که در آن فاکتورهای مرتبط با دوام عمر وکیفیت گل (وزن تازه‘ میزان جذب آب‘ هدایت آبی ساقه و افزایش طول گل آذین) بطور روزانه اندازه گیری شدند. دماهای بالا موجب تسریع در باز شدن گل ها وکوتاه شدن دوام عمر گل گردید. دومین و سومین تیمار موجب افزایش دوام عمر گل در تمام دماها شدند‘ اما دومین تیمار خصوصا در دمای 4 درجه سانتیگراد بطور ویژه ای دوام عمر گل را افزایش داد. تیمار دوم و سوم موجب حفظ هدایت آبی ساقه در حد اولیه آن در مقایسه با تیمار شاهد شدند. غلظت فروکتوز ‘ گلوکز وساکارز در گل ‘ ساقه و برگ در تیمار دوم در مقایسه با تیمار سوم افزایش داشت. ارتباط بین غلظت قند موجود در گل ‘ برگ وساقه های گل با افزایش طول گل آذین و دوام عمر گل مثبت بود.
این نتایج نشان داد که غلظت کربوهیدراتهای محلول در گل ‘ برگ و ساقه های گل ا زفاکتورهای مهم تعیین کنند ه دوام عمر گل می باشد. با توجه به اینکه هدایت آبی ساقه در تمام دماهای مورد آزمایش تقریبا ثابت بود.

کلیدواژه‌ها