آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه درختان انار و راه های کنترل آن

نویسندگان

چکیده

خشکیدگی تنه و سر شاخه ‘ مهمترین عامل خسارتزای درختان انار محسوب می گردد. در اثر تابش مستقیم
آفتاب رو ی قسمتهای آفتابگیر تنه و سر شاخه های درختان انار ‘ پوست از بین رفته ‘ متورق شده و از چوب جدا می گردد. زردی کم برگی ‘ پژمردگی‘ریزش برگ و کوچ ک ماندن میوه از جمل ه علائم اولیه‘روی درختان مبتلامی باشد. زیان های شدید معمولاً با خسارت سوسک چوبخوار انار (chrysobothris parvipunctata) همراهو سبز خشکی یا زردخشکی درختان صدمه دیده را بدنبال دارد . اما ریشه ها سالم هستند و در همان سال و یا سالهای بعد پاجوش زیادی تولید می کنند . آلودگی سمت دار بوده و در اکثر موارد سمت آفتابگیر تنه وناحیه فوقانی سر شاخه ها آسیب می بینند. میزان خسارت هم در درختانی که مدتی در سایه دیوار ویا درختان دیگر قرار داشته و بعدا بنا به دلایلی ‘ از جمله قطع درختان مجاور‘ در معرض تابش مستقیم آفتاب قر ار می گیرند. بسیار شدید می باشد. معمولا اینگونه درختان در اثر شدت بیماری سبز خشک می شوند. میزان خسارت در درختان مسن و روی تنه های شیب دار نیز شدیدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازی قارچهای بیمارگر از بافتهای آسیب دیده و خاک اطراف درختان آلوده به نتیجه نرسید و رابطه مستقیمی بین نماتودهای انگل گیاهی یا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب وخاک باغات آلوده ‘ با میزان الودگی و شدت عارضه نیز به اثبات نرسید .هر چند نقش بعضی از آنها در تضعیف درخت انار غیرقابل انکار می باشد . اما اختلاف بین تیمارهایاعمال شده در آزمایشی که بمنظور تعیین نقش تابش مستقیم آفتاب در بروز عارضه و راه کنترل آن انجام گردیددر سطح احتمال 1درصد معنی دار شد . این آزمایش دو نتیجه مشخص در برداشت . نتیجه اول اینکه تابش مستقیمآفتاب عامل اولیه و اصلی عارضه خشکیدگی تنه و سرشاخه در درختان ا نار استان یزد می باشد و نتیجه دوماینکه رنگ آمیری تنه و سرشاخه ها بوسیله یک ماده سفید رنگ بی اثر ، مثل گل سفید (نوعی رس ) و آرد جو درفصل بهار و تابستان روشی مؤثر و مفید برای کنترل این عارضه می باشد

کلیدواژه‌ها