بررسی حساسیت حشرات کامل سوسک برگخوار سیب زمینی به حشره کشهای توصیه شدة فوزالن و اندوسولفان در همدان

نویسندگان

چکیده

سوسک برگخوار سیب زمینی مهمترین آفت سیب زمینی در ایران وجهان می باشد . به دلیل عدم کارایی روشهای مهار غیر شیمیایی تنها راه مطمئن درمهار جمعیت این آفت خطرناک بشمار می رود. با توجه به اینکه از زمان ورود این حشره به ایران (سالهای ابتدایی دهه 60) حشره کشهای توصیه شده برای کنترل آن تغییر نکرده‘ در این مقاله میزان حساسیت حشرات کامل سوسک برگخوار سیب زمینی به دو آفتکش توصیه شده فوزالن واندوسولفان مورد بررسی قرار گرفت . بررسی حساسیت با استفاده از روش قطره گذاری و با استفاده از ماده تکنیکال انجام شد. نتایج نشان داد که دز کشنده 50 درصد جمعیت (LD50) به ترتیب برای آفتکشهای فوزالن و اندوسولفان 46/28 و 85/18 میکروگرم بر حشره می باشد. این آقت کشها معمولا به میزان 2 لیتر درهکتار(4000 پی پی ام بر اساس مصرف 500 لیتر محلول سمی درهکتار) مورد استفاده قرار می گیرند. این بدین معنا ست که LD50 محاسبه شده برای زولن واندوسولفان به ترتیب 3/20 و 46/13 برابر دز مورد توصیه می باشد. بر این اساس‘ آفتکشهای بررسی شده در منطقه همدان فاقد کارایی بوده ومی بایست از لیست سموم توصیه شده برای کنترل سوسک برگخوار سیب زمینی درهمدان حذف گردند.

کلیدواژه‌ها