اثر ژنوتیپ ونوع قند بر ماده زایی پیاز خوراکی (Allium cepa L) در محیط درون شیشه ای

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق واکنش شش رقم پیاز خوراکی ایرانی باسامی قرمز آذر شهر‘ سفید کاشان ‘ سفید قم‘ درچه اصفهان‘ قولی قصه زنجان ‘ طارم علیا واثر قندهای ساکارز ‘ مالتوز وگلوکز بر ماده زایی گلهای این ارقام در محیط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم سفید کاشان با %34/3 رویان ماده زا بیشترین و درچه اصفهان با %07/0 رویان ماده زا کمترین واکنش را به ماده زایی نشان دادند . محیطهای کشت از نظر تاثیر بر درصد رویانزایی و باز زایی گیاه تفاوت بسیار معنی داری داشتند. درصد رویانزایی در محیط کشت F6S (حاوی ساکارز) بیش از سه برابر محیط کشت F6M(حاوی مالتوز) بود. شمارش کروموزومی سلولهای مریستم انتهای ریشه نشان داد که 70% گیاهان باززایی شده هاپلوئید (n=8) بودند.

کلیدواژه‌ها