بهینه سازی آبیاری موجی با روش جستجوی ممنوع

نویسندگان

چکیده

آبیاری موجی یکی از روش های پیشرفته آبیاری سطحی است که در آن آب به صورت متناوب وارد جویچه
می گردد. تناوب ورود جریان به جویچه به صورت موج های متوالی موجب افزایش سرعت پیشروی جریان درموج های دوم به بعد گردیده و در نهایت باعث افزایش بازده کاربرد و یکنواختی توزیع آب می شود . اصلی ترین متغیر های تصمیم گیری در آبیاری موجی عبارتند از : زمان چرخه یعنی مجموع یک دوره وصل وقطع جریان،نسبت چرخه یا نسبت زمان وصل جریان به زمان چرخه، طول جویچه و دبی جریان ورودی به جویچه . هدف ازبهینه سازی آبیاری موجی عبارت است از تعیین ترکیب مناسبی از متغیر های تصمیم گیری به نحوی که آبیاری درمطلوب ترین کیفیت انجام پذیرد . جستجوی ممنوع یک روش بهینه سازی توانمندی است که جهت بهینه سازیانواع مسائل بهینه سازی با موفقیت بکار گرفته شده است , از جمله مسائل تخصیص استقرار , تولید کارگاهی ,جدول زمان بندی، حمل و نقل، مخابرات و طراحی صنعتی را می توان نام برد . در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل برای شبیه سازی آبیاری موجی و به کار گیری روش بهینه سازی جستجوی ممنوع یک مدل برای به ینه سازی آبیاری موجی تهیه گردید . براساس اطلاعات حاصل از آزمایش های میدانی مدل تهیه شده برای دو گزینه مختلف اجرا گردید . درگزینه اول با در نظر گرفتن طول های معین برای جویچه، مناسب ترین زمان چرخه و نسبت چرخه و تعداد موج های لازم بدست آمد و در گزینه دوم به ازای تعداد مشخصی از موج،مناسب ترین طول جویچه، زمان چرخه و نسبت چرخه تعیین گردید . نتایج حاصله نشانگر عملکرد موفق مدل تهیه شده در بهینه سازی آبیاری موجی می باشد.

کلیدواژه‌ها