بررسی امکان جایگزین کردن بسترهای رایج هیدروپونیک با بسترهای آلی و یافتن محلول غذایی مناسب کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخان های

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از خاک اره به عنوان بستر کاشت هیدروپونیک گوجه فرنگی گلخانه ای در طی سال1383 و در گلخانه های سبزیکاری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی کرج به مرحله اجرا گذاشته شد . یافتن محلول غذایی مناسب گوجه فرنگی نیز از دیگر اهداف این تحقیق بود . در این تحقیق دو بستر: MI مخلوطی از دو پرلیت درشت و نرم به نسبت 3:1 (شاهد) و M2 خاک اره (به عنوان بستر جدید) و دو محلول غذایی s1 :محلول استاندارد تولید گوجه فرنگی و S2 : محلول تغییر یافته کوئیک مورد مقایسه قرار گرفتند . گوجه فرنگی گلخانه ای رقم HAMRA به عنوان گیاه آزمایشی انتخاب شد. این تحقیق به مدت 10 ماه به طو ل انجامید . بستر پرلیت در این آزمایش نتایج بهتری نشان داد. پرلیت از نظر عملکرد (تعداد و وزن کل میوه های برداشت شده از بوته )، استحکام میوه و قطر ساقه، در سطح بالاتری قرار داشت اما از نظر درصد محصول زودرس، ویتامین C‘اسیدیته قابل تیتراسیون میوه، درصد ماده خشک میوه، تعداد خوشه، طول ساقه و تعداد برگ با بستر خاک اره در یک سطح قرار گرفت . محلول های بکار رفته در این آزمایش از نظر عملکرد میوه، میوه زودرس، ویتامین C میوه، استحکام میوه، درصد ماده خشک، تعداد خوشه گل، طول ساقه و تعداد برگ یکسان بودند. تفاوت مشاهده شده بین محلولهای غذایی در دو صفت قطر ساقه و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه بود . گیاهان تغذیه شد ه با محلول S2 از قطر ساقه بیشتری برخوردار بودند در حالیکه اسیدیته میوه های این گیاهان در سطح پائین تری قرار داشت

کلیدواژه‌ها