مطالعه گرده شناختی گیاهان گلدار مورد استفاده زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور انجام مطالعات گرده شناختی در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان ضمن جمع آوری
گرده های بساک گلها بصورت مستقیم، از کلنی های زنبورعسل معمولی (Apis mellifera L.) نیز در شش
ایستگاه مختلف استفاده گردید . با نصب تله گرده بر روی کندوها اقدام به جمع آوری گرده زنبوران عسل شد .
سپس با روش ارتمن دانه های گرده رنگ آمیزی و از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه و ضمن مقایسه با گرده های بساک گیاهان، گیاهان مورد استفاده زنبوران عسل شناسایی و خصوصیات هر یک طبق جدول فهرست
خصوصیات دانه های گرده تعیین گردید . نتایج نشان داد گیاهان مناطق مختلف از لحاظ طیف گرده شناسی (نوع گرده، درصد، گونه های گیاهی و …) کاملا از هم متمایز می باشند. به طوریکه طیف گرده های منطقه خوانسار عمدتا متعلق به تیره پروانه آسا و کاسنی هر کدام با ارزشی معادل 66/16% ، نعناع 33/13% ، چتریان 10% ، میخک 66/6% و سایر تیره ها 69/36% است. در مناطق چادگان و سدزاینده رود طیف گرده ها عمدتا متعلق به تیره کاسنی با ارزشی معادل 12/21% ، پروانه آسا 5/15% ، چتریان 06/16% و سایر تیره ها 82/41% است. در مناطق بوئین میاندشت و کرچمبو طیف گرد ه ها عمدتا متعلق به تیره پروانه آسا با ارزشی معادل 37/36 % است. در مناطق آغچه، زرنه و شش جوان طیف گرد ه ها عمدتا مربوط به گیاهان تیره پروانه آسا و تیره کاسنی هر کدام با ارزشی معادل 95/21% ، نعناع 63/14% ، چتریان 87/4% و سایر تیره ها 73/42% است. استفاده بیشتر زنبوران عسل از گونه های زراعی و مرتعی مربوط به تیره های
فوق به دلیل وجود مواد جذاب و مغذی در شهد و گرده گلهای آنهاست . بدیهی است استفاده از این گونه ها
(گونه های خوشخوراک ) در طرحهای مختلف کشاورزی، احیاء مراتع و جنگلداری علاوه بر احیاء پوشش گیاهی مناطق، در پرورش زنبورعسل، گرده افشانی و انتشار بیشتر گونه مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها