دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 1491، اردیبهشت 1383 
مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سید جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ خلیل طالبی جهرمی


بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

آذر شاه پیری؛ منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی


برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

عبدالحمید رضائی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی


کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ ابراهیم باقری زنوز؛ هوشنگ بیات اسدی؛ شهرام مشایخی


بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

فرهاد قوامی؛ محمد علی ملبوبی؛ محمد رضا قنادها؛ بهمن یزدی صمدی؛ جواد مظفری؛ محمد جعفر آقایی


بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار


اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه