مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

نویسندگان

چکیده

اسیبنزولار- اس - متیل ترکیبی شیمیایی است که برای کنترل بیماری سفیدک پودری در تعدادی از
محصولات زراعی معرفی شده است . این ترکیب برای قارچ سمی نیست و اثری بر رشد رویشی یا تولید مثل
قارچ ندارد اما با فعال کردن مکانیزمهای دفاع طبیعی، از ایجاد آلودگی در گیاه جلوگیری می کند . در این تحقیق
اثر این ترکیب در جلوگیری از بیماری سفیدک پودری خیار در آزما یشهای گلخانه ای و مزرعه ای بررسی شده
است. در گلخانه اثر کاربرد ترکیب در فواصل زمانی مختلف قبل از مایه زنی بیمارگر ، روی شدت بیماری
بررسی شد . بدین منظور اسیبنزولار- اس – متیل (05/0 در هزار ) همزمان با مایه زنی یا یک، سه ویا شش روز قبل از مایه زنی بیمارگر روی بوته ها استفاده شد و سپس شدت بیماری بر اساس تعداد لکه ها روی برگ
محاسبه گردید . همچنین میزان تأثیر ترکیب در کنترل بیماری با ترکیبات قارچکش رایج مثل هگزاکونازول،
پنکونازول، تریادیمفون، تریدمورف و بنومیل مقایسه گردید . بعلاوه اثر آن در کنترل بیماری بصورت سیستمیک
در قسمتهایی از گیاه دور از بافت تیمارشده بررسی و با ترکیبات قارچکش مقایسه شد . در مزرعه اسیبنزولار -
اس- متیل، گوگرد، هگزاکونازول و پنکونازول پس ازظهور اولین علائم بیماری برای سمپاشی بوته ها استفاده
شدند و تأثیر آنها در کنترل بیماری بر اساس درصد آلودگی برگها ی بوته های هر تیمار ارزیابی و مقایسه گردید . در آزما یشهای گلخانه ای کاربرد این ترکیب در فواصل زمانی مختلف قبل از مایه زنی بیمارگر، از ایجاد بیماری روی بوته ها جلوگیری کرد . شدت بیماری روی بوته های تیمار شده در زمانهای مختلف کاربرد اختلاف آماری نداشت و در همه موارد کمتر از یک درصد شدت بیماری در بوته های شاهد بود. در مقایسه با سایر قارچکشها ، اسیبنزولار- اس - متیل به اندازه هگزاکونازول، پنکونازول و تریادیمفون در کنترل بیماری مؤثر بود و از نظر آماری همراه با این سه قارچکش در مؤثرترین گروه قرار گرفت . همچنین این ترکیب توانست بصورت سیستمیک بیماری را در بافتهای تیمارنش ده گیاه کنترل کند و از این نظر بر سایر قارچکشهای آزمایش شده برتری داشت . در آزمایش مزرعه ای نیز اسیبنزولار - اس - متیل بیماری را بخوبی کنترل کرد و از نظر تأثیر در کنترل بیماری همراه با هگزاکونازول، پنکونازول در یک گروه مؤثرتر از شاهد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها