ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک
انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک
واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد
گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط کشت های فوق، ارقام وF1 های حاصل مورد ارزیابی قرار
گرفتند.مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که بهترین محیط کشت کالوس زایی ازبین چهار محیط کشت مشتق شده از N6 محیط کشت FJ4 بوده ومهمترین رقم از نظر عکس العمل ژنوتیپ ها به تولید کالوس ، رقم قصر الدشتی بود ( 5/48%) و نتایج ( F1) حاصل از رقم قصر الدشتی با رقم IR28 ( 3/29%) بیشترین کالوس را تولید کردند . . در مورد محیط کشت باززایی، محیط کشت SK11 برتر بود و رقم قصر الدشتی و نتایج حاصل از تلاقی های رقم قصر الدشتی با IR28 و رقم سالاری با رقم IR28 بیشترین باززایی را در این محیط کشت ( SK11) نشان داده است.

کلیدواژه‌ها