بررسی اثر زمان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دانه گندم سرداریT. aestivum. L.) ) در شرایط دیم

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد و درصد پروتئین دانه در گندم دیم رقم سرداری،
آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار، در 3 تکرار و به مدت 3 سال زراعی (1380-1377) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم ( مراغه ) به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایشی در این پژوهش، محلول پاشی اوره با غلظت 5 درصد ( 20 کیلوگرم نیتروژن خالص بر هکتار ) از منبع اوره در مراحل پنجه دهی، ساقه رفتن، ظهور برگ پرچم، گرده افشانی و محلول پاشی اوره به غلظت 5 درصد همراه با تو .فور.دی به میزان 2 لیتر بر هکتار در زمان مبارزه با علف های هرز پهن برگ (مرحله پنجه دهی) و تیمار شاهد (بدون محلول پاشی اوره ) بود.
نیتروژن بر اساس فرمول کودی ایستگاه به میزان 50 کیلوگرم در هکتار و بدون در نظر گرفتن میزان نیتروژن
کاربردی برای محلول پاشی، مصرف گردید . نتایج این پژو هش نشان داد که محلول پاشی اوره اثر معنی داری در افزایش عملکرد دانه نداشت . اما متوسط بیشترین عملکرد دانه 14 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت که این افزایش با محلول پاشی اوره در مرحله گرده افشانی به دست آمد . محلول پاشی اوره اثر معنی داری در
افزایش درصد پر وتئین دانه نداشت . حداکثر غلظت پروتئین دانه به میزان 7/17% درصد از محلول پاشی اوره در مراحل ساقه رفتن و پنجه دهی همراه با تو .فور.دی به دست آمد اما میزان افزایش غلظت پروتئین دانه نسبت به تیمار شاهد، همرا با بیشترین افزایش عملکرد دانه 11 درصد بود که از محلول پاشی اوره در مرحله پنجه دهی همراه با تو .فور.دی به دست آمد . با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، از محلول پاشی اوره می توان برای افزایش غلظت وعملکرد پروتئین دانه گندم دیم استفاده نمود و مناسب ترین زمان محلول پاشی اوره، به منظور افزایش غلظت پروتئین دانه در مرحله پنجه دهی همراه با تو.فور.دی است.

کلیدواژه‌ها