تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

نویسندگان

چکیده

جوانه زنی زود، سریع، یکنواخت و کامل بذور باعث سبز شدن مطلوب و رشد اولیه سریع گیاه زراعی
می شود. رشد اولیه مطلوب به نوبه خود باعث دریافت بیشتر تشعشع خورشیدی و افزایش عملکرد می گردد.
هدف از این تحقیق بررسی واکنش همزمان اجزای جوان ه زنی کانولا به دماهای زیر مطلوب بود . زمان تا شروع جوانه زنی، درصد نهایی بذور جوانه زده، یکنواختی جوانه زنی و سرعت جوانه زنی به عنوان اجزای جوانه زنی در نظر گرفته شدند . آزمایش با استفاده از 9 ژنوتیپ کانولا (از کشورهای آلمان، فرانسه و کاناد ا) و 4 دمای ثابت 5/4 ، 10 ، 15 و 20 درجه سانتی گراد) به صورت فاکتوریل در اتاقک جوانه زنی اجرا گردید . نتایج نشان داد که دما و ژنوتیپ بر کلیه اجزای جوانه زنی تأثیر معنی داری دارند . اثر متقابل دما * ژنوتیپ نیز به استثنای حداکثر جوانه زنی، برای سایر اجزای جوانه زنی معنی دار بود . دماهای کمتر از 15 درجه سانتیگراد باعث کاهش درصد نهایی بذور جوانه زده و یکنواختی جوانه زنی شدند . در حالی که کاهش دما به کمتر از 20 درجه سانتیگراد موجب تأخیر فزآینده در شروع جوانه زنی شد . به ویژه کاهش دما از 10 به 5/4 درجه سانتیگراد تا 3 برابر شروع جوانه زنی را به تاخیر انداخت . دمای پایه جوانه زنی برای ژنوتیپ ها بین 0 تا 4 درجه سانتیگراد و دمای مطلوب بین 16 تا 30 درجه سانتیگراد بدست آمد . نتیجه گیری شد که امکان استفاده از اختلافات ژنوتیپی در جهت بهبود مؤلفه های جوان هزنی تحت دماهای زیر مطلوب و نیز امکان بهبود دماهای پایه و مطلوب در کانولا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها