بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

برای مطالعه کشت بافت در سیب زمینی ، ابتدا ریزنمونه های ساقه حاوی تک جوانه در 6 نوع محیط کشت MS
که از نظر غلظت و نوع تنظیم کننده های رشد متفاوت بودند ، قرار داده شدند. براساس اندازه ساقه رشد کرده
از جوانه ، بهترین محیط کشت جهت کشت تک جوانه انتخاب شد . سپس با استفاده از ریز نمونه های برگ و
میان گره که از گیاهچه های حاصل از کشت تک جوانه به دست آمده بودند، اثرغلظت تنظیم کننده های رشد ( -4، 2 D وکینتین ) بر کا ل زایی، اثر رقم ونوع ریز نمونه بر کا ل زایی و باززایی، اثر نور بر کا ل زایی و در نهایت باززایی مستقیم بررسی شد . تنوع سوماکلون از نظر تغییر در سطح پلوئیدی در کالوس های حاصل از ریزنمونه های برگ و میان گره، اندام های باززاشده از کالوس های حاصل از برگ و میان گره و همچنین ا ندام های هوایی باززا شده مستقیم بررسی شد . نتیجه این بررسی، مشاهده تغییراتی مانند دی هاپلوئیدی، پنتاپلوئیدی، هگزاپلوئیدی و اکتاپلوئیدی در سلول های کالوس بود در حالیکه تغییری در اندام های هوایی باززا شده از کالوس و یا باززا شده به طور مستقیم مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها