اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

نویسندگان

چکیده

به منظورتعیین مطلوب ترین تراکم بوته سویا (رقم هابیت ) درتاریخ های کاشت مختلف آزمایشی درمزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بصورت کرتهای یکبارخرد شده درقالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی درچهارتکرار در سال 1373 اجراء گردید . کرتهای اصلی به تاریخ های کاشت اول خرداد،پانزدهم
خرداد وچهارم تیرماه (پس از برداشت گندم ) وکرتهای فرعی به تراکم 30 ، 40 ، 50 و 60 بوته در متر مربع
اختصاص یافت . عملکرددانه، اجزاء عملکرد ،عمل کرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و ارتفاع اولین
گره باردار درتیمارهای آزمایشی مورد مقایسه قرارگرفتند . نتایج نشان داد که باتاخیردرکاشت ارتفاع گیاه وارتفاع اولین گره باردارازسطح زمین کاهش یافت درصورتیکه باافزایش تراکم روندی افزایشی برای این دوصفت مشاهده گردید .تاخیردرکاشت باعث کاهش عملکرد دانه گردید درصورتیکه افزایش تراکم بوته تا 50 بوته درمترمربع عملکرد دانه درتاریخ های کاشت اول وپانزدهم خرداد را افزایش داد و بیش ازآن باعث کاهش
عملکردگردید . براساس نتایج بدست آمده تراکم مطلوب سویارقم هابیت درشرایط آب وهوایی اصفهان به
منظوردستیابی به عملکرد بالادرصورتیکه کاشت درنیمه اول خردادماه انجام پذیرد 500 هزاربوته درهکتار
ودراوایل تیرماه 600 هزاربوته درهکتار و یا بیشترمی باشد ،همچنین قرار گرفتن این رقم سویا در کشت دوم و
در برنامه تناوب زراعی منطقه نیز امکان پذیر بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها