مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف پوشش پلی اتیلن در دو ضخامت 01/0 و 04/0 میلی متر و آب گرم در
دو دمای 50 و 55 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو دقیقه، بر روی عمر انباری و برخی صفات کمی و کیفی
انار رقم ملس ساوه مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از آب گرم 50 درجه سانتیگراد بدون اینکه اثر
نامطلوبی بر روی کیفیت خوراکی و وضعیت ظاهری دانه های انار داشته باشد باعث کاهش آلودگی قارچی
میوه ها گردید ( 01/0 < P) . ولی آب گرم 55 درجه سانتیگراد سبب آسیب به پوست میوه و افزایش تلفات آن شد. پوششهای پلی اتیلنی با جلوگیری از کاهش وزن پوست میوه انار در حفظ کیفیت ظاهری میوه در طول مدت
انبارمانی مؤثر بودند ( 01/0 < P) . این پوششها بر کیفیت خوراکی دانه های انار تأثیر نامطلوب نداشتند ولی سبب افزایش رشد قارچها بر روی پوست میوه ها گردیدند ( 01/0 < P) . استفاده از آب گرم 50 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو دقیقه و سپس قرار دادن میوه ها در داخل پوششهای پل ی اتیلنی بدون اثر نامطلوب بر روی کیفیت خوراکی و وضعیت ظاهری دانه های انار، سبب کاهش آلودگی قارچی و حفظ کیفیت پوست انار گردید.

کلیدواژه‌ها