مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae (McIntosh) پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae(L.) مورد مطالعه قرار گرفت . هدف از انجام این تحقیق ارزیابی میزان کارایی زنبور D. rapae از طریق مطالعه خصوصیات رفتاری واکنش تابعی، ترجیح مرحله سنی میزبان و تاثیر تراکم های مختلف زنبور روی قدرت جستجوی آنها (تداخل ) بود. آزمایش ها در شرایط دمایی 1?25 درجه سانتیگراد ، رطوبت نسبی 5?60 درصد و دوره نوری ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد . در آزمایش واکنش تابعی از تراکم های مختلف پور ه های سن دوم شته مومی کلم با 10 تکرار استفاده شد. هر یک از این تراکم ها به مدت 24 ساعت در اختیار یک زنبور ماده قرار گرفت . ترجیح زنبور پارازیتویئد نسبت به مراحل سنی پوره های سن اول تا چهارم و حشرات کامل بالدار و بی بال شته مومی کلم تعیین گردید . در آزمایش تداخل (تاثیر تراکم های مختلف زنبور روی قدرت جستجوی آنها ) از تراکم های مختلف زنبورهای D. rapae استفاده
شد. واکنش تابعی زنبور نسبت به تراکم های مختلف میزبان از نوع دوم تشخیص داده شد . رابطه معنی داری بین تراکم های مختلف زنبور و قدرت جستجوی سرانه آنها مشاهده شد . مقدار ضریب تداخل نشان داد که با افزایش تراکم زنبور در یک محیط محدود از قدرت جستجوی آنها کاسته می شود . نتایج حاصل از آزمایش ترجیح مرحله سنی میزبان نشان داد که زنبور مرحله پوره سن دوم شته را بیشتر و پوره های سن اول و همچنین حشرات کامل را کمتر ترجیح می دهد.

کلیدواژه‌ها