بررسی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی : ارقام پرمحصول برنج)

نویسندگان

چکیده

این مقاله منافع ارقام پرمحصول برنج و توزیع این منافع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در طی دورة زمانی 1377-1370 و تحت دو سناریو ( اقتصاد بسته و اقتصاد باز ) مورد بررسی قرار داده است . نتایج
بدست آمده نشان م ی دهد که با فرض اقتصاد بسته مصر ف کنندگان برنج تنها گروهی هستند که از تحقیقات
اصلاح برنج منتفع گردیده اند (حدود 51 میلیارد ریال )، در حالیکه تولیدکنندگان این محصول طی این مدت بطور
تقریبی 28 میلیارد ریال متضرر شده اند. تولیدکنندگان با فرض تجارت آزاد از برنامه های اصلاح بذر 15 میلیارد ریال منتفع خواهند شد، اما مصر ف کنندگان در این حالت هیچ منفعتی کسب نخواهند کرد . با فرض اقتصاد باز مقدار قابل توجهی صرفه جویی ارزی خواهیم داشت ( 18 میلیارد ریال ). علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در اقتصاد بسته حساسیت منافع کل اجتماعی نسبت به کشش عر ضه و تقاضای برنج بترتیب 01/0- و 11/0- می باشد . با فرض اقتصاد باز افزایش کشش عرضه از 0 به 1 منفعت ناشی از صرفه جویی ارزی را به میزان 15 درصد افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها