اثرات چهار نوع گیاه میزبان روی زنبور Encarsia Formosa مهمترن عامل کنترل بیولوژیک سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum)

نویسندگان

چکیده

سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum Westwood) آفتی پلی فاژ می باشدکه به بسیاری از گیاهان بویژه محصولات گلخانه ای خسارت می زند . یکی از دشمنان طبیعی موثر این آفت زنبور Encarsia formosa Gahan می باشد که انگل سنین مختلف لاروی سفید بالک گلخانه است . در این مطالعه اثرات چهار
گیاه میزبان (خیار، گوجه فرنگی، لوبیا چیتی و فلفل دلمه ای ) روی زنده مانی ، زمان رشد و نمو و زادآوری زنبور پارازیتوئید در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان داد گیاهان میزبان اثر معنی داری روی میزان مرگ و میر زنبور E. Formosa نداشتند . اما زمان رشد و نمو و میزان زادآوری پارازیتوئید بطور معنی داری تحت تاثیر گیاهان میزبان بود . سرعت رشد و نمو حشره روی گیاه لوبیا چیتی بطور معنی داری نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود . میزان زادآوری حشرات کامل پارازیتوئید پرورش یافته روی سفیدبالک گلخانه بر حسب گیاهان مختلف بطور معنی داری متفاوت بوده است . کمترین میزان زادآوری مربوط به زنبورها ی پرورش یافته روی گیاه خیار و بیشترین آن مربوط به پارازیتوئیدهای پرورش یافته روی گیاه لوبیا چیتی بدست آمد . نتایج نشان داد پارامترهای زیستی زنبور E. Formosa تحت تاثیر گیاهان میزبان می باشدکه این موضوع می تواند در بررسی برهمکنش گیاه – گیاهخوار- پارازیتوئید حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها