ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر از دو فرمول کلی برای طراحی قطر زهکش ها استفاده می شود که اولی مبتنی بر برقراری
جریان یکنواخت است و فرمول دوم براساس حاکمیت جریان غیریکنواخت (بده متغیر ) ارائه شده است . برای
شرایط یکسان، فرمول دوم بده را حدود ?? % بیشتر از فرمول اول م ی دهد. در حالی که در استخراج فرمو ل های یاد شده فرض های هیدرولیکی یکسانی پذیرفته شده است . با توجه به چنین اختلافی، به نتایج کدام فرمول و تحت چه شرایطی باید اعتماد کرد؟ . در این تحقیق میزان ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی در شرایط
آزمایشگاهی تعیین گردید . سپس نتایج آزمایشگاهی با نتایج فرمو ل های متداول مورد مقایسه قرارگرفت . مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که ظرفیت انتقال محاسبه شده براساس فرمول جریان یکنواخت در دامنه شیب های طولی کاربردی، فرض های پذیرفته شده در استخراج فرمول را برقرار نکرده و همواره جریانی با سطح آزاد در طول لوله ایجاد می نماید . اما ظرفیت انتقال محاسبه شده براساس فرمول جریان غیریکنواخت در شیب های تندتر محدوده کاربردی، جریان را در لوله به مقدار قابل توجهی تحت فشار قرار می دهدکه به معنای برقراری شرایط نامطلوب ایستابی می باشد . به این ترتیب لوله انتخا ب شده براساس فرمول جریان یکنواخت، امکان عبور بده بیش از بده طراحی را فراهم خواهد کرد، اما قطری که براساس فرمول جریان غیریکنواخت انتخاب شده باشد، نمی تواند بده طرح را با شرایط مطلوب، به خصوص در شیب های تندتر، عبور دهد . از آنجا که میزان افزایش ظرفیت انتقال لوله و شدت تحت فشار قرارگرفتن جریان، که اولی بخاطر استفاده از فرمول جریان یکنواخت و دومی به دلیل کاربرد فرمول جریان غیریکنواخت حاصل شده است، تابع شیب طولی لوله می باشد . در این تحقیق اثر این فاکتور و همچنین اثر انسداد نسبی لوله بر ظرفیت انتقال مطالعه شده و نتایج کاربردی آن گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها