بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

نویسندگان

چکیده

در این بررسی گندم های ماهوتی، روشن و کویر که برای مناطق شور توصیه می گردند با دو رقم شاهد
حساس و بسیار متحمل به ترتیب چینی بهاره و کارچیا در یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلو ک های کامل
تصادفی با سه تکرار در مرحله جوانه زنی و در طرح کرت های خرد شده با سه تکرار در مرحله گیاهچه ای در
سطوح مختلف شوری مقایسه گردیدند . در مرحله جوانه زنی رقم ماهوتی از لحاظ درصد جوانه زنی، سرعت
جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه نسبت به دیگر ارقام متحمل برتری داشت . به طوری که درصد جوانه
زنی آن تا ??? میلی مولار شوری کاهش نداشت و در شوری ??? میلی مولار به ?? % شرایط بدون شوری
می رسید. در مرحله گیاهچ ه ای، از میان صفات مورد بررسی صفت وزن خشک گیاهچه تفاوت بین ارقام و
همچنین بین تیمارهای شوری را بیش از سایر صفات نمایان ساخت . در این مرحله نیز رقم ماهوتی برتری
مشهودی نسبت به دیگر ارقام متحمل داشت و حتی پس از ?? ر وز تیمار در شوری ??? میلی مولار وزن خشک آن ?? % گیاهان شاهد بود . حال آنکه این مقدار برای ارقام روشن ، کویر و کارچیا حدود ?? % و برای رقم چینی بهاره نزدیک به ?? % بود. از آنجا که در رقم ماهوتی تعادل نسبت یونی Na+/K+ به خوبی کارچیا حفظ نمی شود، بنظر می رسد مک انیسم های تحمل به شوری متفاوتی در این رقم باعث تحمل به شوری در شرایط تنش شدید میشود.

کلیدواژه‌ها