بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

نویسندگان

چکیده

جوانه درختان گلابی شاه میوه اصفهان از اول خرداد به فواصل زمانی مشخص جمع آوری و توسط م حلول FAA تثبیت گردید . مراحل تمایز و تکامل جوانه گل به روش SEM مورد بررسی قرار گرفت . مشاهدات
میکروسکوپی نشان داد که تا هشتم تیرماه، در هر مریستم حداقل 12 فلس تشکیل، و مریستم کاملا گنبد ی شکل
می شود. در نیمه تیرماه اولین نشانه گ ل آ غازی با تخت و سپس مقعرشدن مریستم مشاهده گردید . در 25 تیرماه مریستم انتهایی توسعه یافت و به تدریج طرح های اولیه گلچه انتهایی و سپس گل چه های جانبی و براکته ها تشکیل شدند . شروع تمایز کاسبرگ 10 مرداد، گلبرگ و پرچم 20 مرداد و ظهور برچه ها و اجزای مادگی از هفته دوم شهریور آغاز شد . رشد جوانه ها در زمستان محسوس نبود، اما در اواخر اسفند، به دلیل تقسیم و طویل شدن سلول ها جوانه ها سریعا متورم شدند. زمان شروع گل انگیزی و گل آغازی به ترتیب 8 و 15 تیر ماه تشخیص داده شد و لذا هر گونه فعالیت جهت بهبود تشکیل جوانه گل برای سال بعد، باید حداکثر تا پایان خردادماه انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها