اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح متفاوت انرژی و پروتئین جیره غذائی بر عملکرد مرغان تخمگذار لگهورن سویه های لاین W-36 ، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح انرژی قابل متابولیسم (2800،2700 و 2900 کیلوکالری در کیلوگرم ) و چهار سطح پروتئین ( 16،15،14 و 17% ) در دو محدوده سنی ( 32-27 و 40-32 هفتگی ) انجام شد . تعداد 1152 مرغ تخمگذار بطور تصادفی به 12 گروه
آزمایشی هر یک با چهار تکرار و هر تکرار شامل 8 قفس سه مرغی تقسیم شدند . آب و خوراک در ط ول دوره
90 روزه آزمایش بطور آزاد در اختیار مرغها بود . مقادیر مختلف انرژی یا پروتئین یا اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری بر درصد تولید تخم مرغ و تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ نداشت ( 05/0 < P) ، اگرچه با افزایش سطح انرژی، این صفات تمایل به افزایش داشتند . وزن تخم مرغ تحت تأثیر مقدار پروتئین جیره قرار گرفت (01/0 < P) ولی تفاوت قابل ملاحظه ای بین سطوح پروتئینی 16،15 و 17% وجود نداشت . با افزایش پروتئین جیره از 14 به 15 و 17% وزن تخم مرغ به ترتیب از 1/57 به 3/58 و 5/58 گرم افزایش یافت . با افزایش سطح انرژی جیره خوراک مصرفی روزانه کاهش یافت (01/0< P) بطوریکه با افزایش انرژی از 2700 به 2900 کیلوکالری در کیلوگرم کاهشی معادل 5/2 گرم در روز در مصرف خوراک هر مرغ مشاهده شد . اثر مقادیر مختلف انرژی بر ضریب تبدیل غذائی و خوراک مصرفی به ازای هر دوجین تخم مرغ نیز معنی دار بود (05/0 < P) و با افزایش سطح انرژی این صفات بهبود یافت . هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ ، با بالاترین سطح انرژی و نیز با افزایش سطح پروتئین در جیره حاوی 2900 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم را دریافت کرده بودند . اثر سطح انرژی جیره بر کیفیت پوسته تخم مرغ نیز معنی دار شد ( 01/0 < P) . تغییرات میزان انرژی جیره اثری بر تغییر وزن بدن مرغها طی دوره آزمایش نداشت لیکن اثر سطوح مختلف پروتئین بر این صفت معنی دار بود ( 01/0 < P) . کیفیت سفیده، درصد تخم مرغهای با پوسته شکسته و درصد تخم مرغهای بدون پوسته یا با پوسته خیلی نرم و درصد تلفات تحت تأثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره قرار نگرفت . بجز کیفیت سفیده و درصد تلفات، بقیه صفات و فراسنجه ها تحت تأثیر سن قرارگرفتند (01/0 < P) . حداکثر تولید تخم مرغ بر اساس شاخص روزمرغ و تخ م مرغ تولیدی روزانه هرمرغ و بازده غذائی و نیز کمترین هزینه خوراک بازای هر کیلوگرم تخم مرغ را مرغانی داشتند که جیره حاوی 2800 کیلوکالری درکیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و 15 %پروتئین دریافت کرده بودند.

کلیدواژه‌ها