برآورد نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز

نویسنده

چکیده

برای پیش بینی قیمت عمده فروشی سیب زمینی و پیاز در سالهای آینده، یک مد ل پیش بینی سری زمانی روی قیمت ماهانه این محصولات در سطح عمده فروشی د ر بین سا لهای 1378-1370 بکار رفت. سپس ، روند تغییرات قیمت این دو مح صول برای سالهای 1379 تا 1382 برآورد گردید . نتایج نشان داد که قیمت پیاز نسبت به قیمت سیب زمینی در آینده نیز همچنان با شدت بیشتری ا فزایش یافته و دارای نوسانات فصلی شدیدتری خواهد بود .گرچه این قیمت ها بصورت سیکلی در ماههای مختلف تغی یر می کنند ولیکن نتایج نشا ندهنده این نیست که در یکسال بخصوص قیمت یکی از این دو محصول بالا و قیمت دیگری پایین است.

کلیدواژه‌ها