تعیین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلاف نخود بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به ریزش

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات رطوبت غلاف، سرعت و جهت اعمال نیرو بر مقدار نیرو و انرژی لازم برای کندن
غلافهای سه رقم نخود (بیونیژ، کاکا و جم ) مطالعه شد . برای اعمال نیرو به غلافها، از ماشین کش ش و فشار
اینستران بهره گرفته شد . تاثیر هر سه فاکتور مورد مطالعه، بر نیرو و انرژی مصرفی برای کندن غلافها معنی دار شد. با کاهش رطوبت از 50% تا 25% ، نیرو و انرژی لازم برای کندن غلافها افزایش، ولی پس از آن بطور معنی داری کاهش یافت و در 8% به کمترین مقدار رس ید. میانگین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلافهای با رطوبت 25/0 به ترتیب 82/6 نیوتن و 40/19 میلی ژول تعیین شد . مقادیر متناظر برای رطوبت 8% به ترتیب معادل 19/1 نیوتن و 93/4 میلی ژول بود. بنابراین ارزیابی مقاومت به ریزش غلافهای نخود بر اساس نیرو و انرژی لازم برای کندن آنها نشان می دهد که در رطوبت 25% ، غلافهای نخود بیشترین مقاومت را به ریزش خواهند داشت که برای برداشت مناسب است . البته برداشت محصول در این سطح رطوبت بیشترین توان را نیازمند است . با افزایش سرعت اعمال نیرو، نیرو و انرژی لازم برای کندن غلافها بطور معنی د ار کاهش یافت . میانگین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلافهای نخود دیم بیونیژ به ترتیب 7/4 نیوتن و 25/14 میلی ژول بود که بطور معنی داری بیشتر از آن برای دو رقم دیگر بودند . بنابراین انتظار می رود که این رقم نسبت به دو رقم دیگر، مقاومت بیشتری در مقابل ریزش داشته باشد . نیرو و انرژی لازم برای کندن غلافها در جهت پایین سو بطور معنی داری کمتر از آن در جهت بالاسو بود. البته در رطوبت 8% این اختلاف معنی دار نشد.

کلیدواژه‌ها