ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در کشور ، بیماری ویروسیPVY‘‘می باشد، لذاشناسائی ارقام مقاوم به این ویروسها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومتبرخی کلونهای مهم و ارقام تجاری به ویروسهایPVY‘PVX‘آلوده سازی مصنوعی به این دو ویروس مهمسیب زمینی، صورت پذیرفت . به منظور اطمینان از عاری بودن این ژنوتیپها به ویروس و افزایش دقت آزمون، ازکشت مریستم استفاده شد . ریزنمونه های مریستم شامل گنبد راسی و همراه با دو برگچه یا چهار برگچه به ترتیب به طول (میلی متر 27/0 ‘ 12/0 ‘ 6/0) بر روی محیط جوانه زنی جامد ومایع به همراه هورمونهای مختلف Kinetin,ABA,BAP,GA با غلظتهای مختلف (میلی گرم بر لیتر 1‘ 7/0‘5/0‘1/0‘05/0‘0) قرار گرفتند و سپس شاخساره های حاصل به محیط کشت حاوی هورمون NAA,2,4-D,IAA (میلی گرم بر لیتر 1‘ 7/0‘5/0‘1/0‘05/0‘0) جهت باززائی گیاه کامل انتقال یافتند .تجزیه وتحلیل آماریحاصل از کشت مریستم بر اساس آزمایش فاکتوریل (پایه کاملا تصادفی )، نشان داد که بین ژنوتیپها، هورمونهاانواع محیط و انداز ه های مریستم از لحاظ میزان باززائی اختلاف معنی داری وجود دارد . با توجه به معن ی دار بودناثرات م تقابل اندازه مریستم × هورمون × رقم × محیط‘ رقم سانته با ریز نمونه میلیمتر 6/0 در محیط جامد حاوی هورمون BAP (میلی گرم بر لیتر7/0) بهترین شاخساره زائی را نشان داد وهورمون NAA ‘ (میلی گرم بر لیتر 7/0) بالاترین میزان باززائی را نشان داد. بر روی گیاهچه های حاصل ازکشت مریستم ‘ آزمون ELISA صورت پذیرفت و پس از اطمینان از سالم بودن گیاهچه های آلوده سازی مصنوعی به دو ویروس PVY,PVX در پذیرفت و پس از اطمینان از سالم بودن گیاهچه ها، آلوده سازی مصنوعی به دو ویروس PVY,PVX در شرایط درون شیش ه ای و گلخانه ای انجام پذیرفت و مجدد ا آزمون ELISA جهت ارزیابی مقاومت صورت گرفت. رقم سانته مقاوم بهPVY,PVX ورقم موندیال مقاوم به ویروس PVX بهمراه 3 کلون 80397007‘396278 بعنوان ژنوتیپهای مقاوم به دو ویروس PVY,PVX معرفی گردیدند )نتایج حاصله در شرایط درون شیشه ای با گلخانه ای کاملا مطابقت داشت).

کلیدواژه‌ها