دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 1495، تیر 1383 
3. ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

معصومه پیمان؛ محمدرضا قنادها؛ اسلام مجیدی؛ عبدالجمیل زربخش؛ فرخ درویش؛ حسن حسن آبادی


5. بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی


7. بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه


8. ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

مهدی زارع؛ حسن زینالی خانقاه؛ جهانفر دانشیان


10. تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

حسن زینالی خانقاه؛ علی ایزانلو؛ عبدالهادی حسین زاده؛ ناصر مجنون حسینی


11. شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ولی الله رضایی؛ احسان رخشانی


19. بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

مهرزاد اله قلی پور؛ محمدصالح محمد صالحی؛ علی اکبر عبادی


20. مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

حسین رحیم سروش؛ محمود مصباح؛ عبدالهادی حسین زاده