تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی رابطه صفات مورفولوژیک ، فنولوژیک و با یکدیگر و تعیین مهمترین صفات موثر بر
عملکرد تحت دو شرایط آبیاری مرسوم و محدود، 600 اکوتیپ ماش د ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند . تجزیه همبستگی نشان داد که در هر دو شرایط بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد اقتصادی را تعداد غلاف در بوته ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دارند . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در محیط بدون تنش صفات تعداد غلاف در بوته ، شاخص برداشت ، طول غلاف ، ارتفاع گیاه ، وزن صد دانه و در محیط تنش صفات تعداد غلاف در بوته ، شاخص برداشت ، طول غلاف ، ارتفاع گیاه ، وزن صد دانه، تعداد گره در ساقه اصلی ، تعداد روز تا 90 در صد رسیدگی مهمتر از بقیه صفات می باشند . تجزیه علیت نشان داد که در هر دو شرایط، صفات تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند .
تجزیه به عاملها نشان داد که در هر دو شرایط 4 عامل بیشترین تغییرات موجود را توجیه می کنند و عامل دوم مهمتر از سایر عوامل می باشد . این عامل شامل صفات تعداد غ لاف در بوته ، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی بود.

کلیدواژه‌ها