بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی توراث پذیری و نحوه عمل ژن برای برخی صفات کمی مهم در جو، تلاقی بین دو
ر قمAfzal × Radical صورت گرفت و والدین همراه با نسل های F3,F2,F1 حاصل از تلاقی در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفات ارتفاع بوته، طول خوشه، تعدادپنجه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه، تعداد سنبلچه، عملکرد بیولوژیکی بوته و عملکرد دانه در هر بوته، یادداشت برداری گردید ند. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مر بعات نسلها برای تمامی صفات معنی دار است لذا تجزیه میانگین نسلها برای تک تک صفات صورت گرفت که در کنترل توارث همه صفات، علاوه بر اثرات افزایشی و غالبیت، اثرات ا پیستازی نیز نقش د اشتند. همچنین مشخص شد که واریانس غالبیت بیشترین نقش را در کنترل توارث صفات مورد بررسی به عهده دارد . متوسط توراث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی بین 55/0 تا 89/0 متغیر بود وتعداد ژن برای صفات مذکور حدودا بین 2 تا 5 عدد برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها