تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در سویا، 15 رقم سویا وارداتی از گروه های مختلف رسیدگی (V,IV, III) در قالب طرح بلوکهای متعادل گروهی با چهار تکرار در دو محیط تنش و بدون تنش مورد مطالعه قرار گرفتند . شش شاخص مقاومت به خشکی : میانگین حسابی بهره وری (MP) ‘ میانگین هندسی بهره وری (GMP) ‘ تحمل (TOL) ‘ شاخص حساسیت به تنش (SSI) ‘ شاخص تحمل به تنش (STI) ومیانگین هارمونیک (Harm) بر اساس عملکرد بذر در دو محیط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. بیشترین آسیب ناشی از تنش آبی مربوط به صفت عملکرد بذر بود. شدت تنش (SI) برای ارقام گروههای رسیدگی III و IV بالا (62/0) و برای ارقام گروه رسیدگی V پایین (28/0 ) بود. بنابراین تجزیه های بعدی برای ارقام در گروههای رسیدگی III و IV با همدیگر ومجزا از گروه رسیدگی V انجام گرفت. بر اساس نتایج همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی وعملکرد بذر در محیط تنش و بدون تنش آبی در ارقام گروههای III و IV شاخص های GMP و STI و Harm همبستگی بالایی را با عملکرد در هر دو محیط داشتند . وبه عنوان بهترین شاخص ها جهت انتخاب ارقام دارای پتانسیل عملکرد بالا درمحیط تنش و بدون تنش شناسایی شدند. و با توجه به ترسیم بای پلات ‘ ارقام Williams , Cisne297705 , stressland به عنوان ارقام مقاوم در ناحیه A قرا رگرفتند. در ارقام گروه رسیدگی V ‘ شاخص های Harm , STI,GMP,MP همبستگی بالایی را با عملکرد در هر دو محیط داشتند وبه عنوان بهترین شاخص ها شناسایی شدند که براساس نتایج ترسیم بای پلات ‘ رقم Hatchinson به عنوان رقم مقاوم در این گروه رسیدگی شناسایی گردید

کلیدواژه‌ها