شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

نویسندگان

چکیده

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی از عمومی ترین شپشک های نر م تن (Hom.:Coccidae) شامل Coccus hesperidum (L.) ،Eulecanium coryli (L.) ,
E. tiliae L.، Sphaerolecaniumprunastri Fonscolombe Saissetia oleae (Oliver) ودرتهران و مناطق محد ودی از استان گیلان در سال 1381 جمع آوری و شناسایی شدند . پارازیتوییدهای اولیه شامل Blastothrix sericea (Dalman) ، Mayr Encyrtus lecaniorum ، Metaphycus Compère angustifrons ، Microterys hortulanus Erd?s،Microterys nietneri (Motschulsky) از خانواده Encyrtidae و(Walker) Coccophagus lycimnia از خانواده Aphelinidae و پارازیتوییدهای ثانویه شامل Cerapterocerus mirabilis Westwood از خانواده Encyrtidae و Pachyneuron muscarum (L.) از خانواده Pteromalidae بودند . گونه
Moranila californica (Howard) از خانواده Pteromalidae نیز به عنوان شکارچی تخم معرفی گردید. زنبورهای M. angustifrons ، hortulanus M. و M. californica برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلیدواژه‌ها