بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

نویسنده

چکیده

از نمونه های برگ، شاخه های جوان و میوه مرکبات استانهای کرمان و هرمزگان تعداد 30 استرین از باکتریهای جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا و ویژگیهای فنوتیپی و اسیدهای چرب آنها تعیین گردید . نتایج بررسیها ی فنوتیپی نشان داد که این استرینها به دو گونه P. fluorescens بیووارهای سه و پنج و P. putida bv. B تعلق دارند. آنالیز اسیدهای چرب استرینهای نماینده P. fluorescens و P. putida با کروماتوگرافی گاز -مایع به ترتیب وجود 16 و 13 اسید چرب را در هریک مشخص نمود که اسیدهای چرب 0 3-OH: 10،: 0 12 ‘12:0 2-OH‘: 0 3-OH 12‘16:0‘ 16:1w7c و 0 CYCLO:17 در استرینهای P. fluorescens و اسیدهای چرب : 0 3-OH 10‘12 : 0 ‘،12 : 0 3-OH‘16:0‘16:1w7c، 17: 0 CYCLO و cyclow8c 0 : 19 در استرینهای P. putida مهم بودند . بررسی توانایی بیوکنترل استرینهای منتخب علیه باکتری
Xanthomonas axonopodis pv. Citri عامل بیماری شانکر آسیایی مرکبات در شرایط آزمایشگاه نشان داد که این استرینها بازدارنده بوده و دارای تواناییهای متفاوت هستند . کاربرد استرینهای منتخب
نماینده هر دو گونه فوق در شرایط گلخانه برای کنترل بیماری شانکر باکتریایی لیموعمانی تعداد لکه های بیماری را بین 78/23% تا 64% کاهش دادند .

کلیدواژه‌ها