برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی اقتصادی مک کانل گسترش یافته و با استفاده از اطلاعات میدانی در عرصه خاک، هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیمت محصول دارد، بنحویکه با افزایش قیمت مح صولی که در این خاکها کشت می شود، هزینه فرسایش نیز افزایش می یابد . این مطالعه، پرداخت یارانه سبز به اقدامات حفاظت کننده خاک و در واقع اخذ مالیات پنهان از نظام های کشت نسبتا فرساینده و سرمایه گذاری در حفاظت خاک را به عنوان راهکار در سیاستگزاری ها وبرنامه ریزی های مربوط به بخش کشاورزی ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها