اثر استفاده از فرآیند اسمز در شاخص های کیفی خلال سیب زمینی منجمد

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، آبگیری اسمزی به عنوان پیش فرآیندی جهت تهیه خلالهای سیب زمینی منجمد مورد استفاده قرار گرفت و اثر آن بر جذب روغن در محصول نهایی و کیفیت محصول از نظر رنگ، طعم و شکل ظاهری و بافت بررسی شد . نتایج آزمایش ها نشا ن داد که محلول 50 درصد شربت گلوکز و 5 درصد نمک کارایی بهتری نسبت به سایر محلول ها دارد و آبگیری مورد نظر (حدود 35 تا 40 درصد (را بطور مناسب ایجاد می کند. در این حالت جذب مواد محلول به داخل خلال ها بسیار کم بود که قسمت عمده آن را نمک تشکیل می داد. مقایسه این نمونه اسمزی با نمونه شاهد (اسمز نشده) نشان داد که فرآیند اسمز حدود 50 درصد جذب روغن را کاهش م ی دهد. نتایج آزمایش های حسی نشانگر این است که این نمونه از لحاظ طعم، رنگ و بافت نیز دارای کیفیت مناسبی می باشد.

کلیدواژه‌ها